A C T U E E L

Attentie!

Het documentatiecentrum van de Kring is op Hemelvaartsdag en de vrijdag erna gesloten.

Extra ledenvergadering

Het bestuur van de Historische Kring Bussum nodigt de leden uit voor een

Extra Algemene ledenvergadering op 30 mei 2017 om 20.00 uur in het Documentatiecentrum van de HKB.

Agenda:

1. Opening en vaststelling notulen van de ALV van 25 april 2017

2. Expoitatierekening 2016

3. Balans per 31-12-2016

4. Verslag van de kascommissie.

5. Verzoek aan ALV om décharge te verlenen aan het bestuur.

6. Benoeming nieuwe kascommissie voor 2017.

7. Statutenwijziging.  Om aan de ANBI voorwaarden te voldoen moeten de statuten aangepast worden. Het gaat om Artikel 12 lid 3: Bij het besluit tot ontbinding moet een eventueel batig saldo van de vereffening overgemaakt worden aan een instelling met een vergelijkbare doelstelling als de vereniging. De formulering moet zijn: Bij het besluit tot ontbinding moeteen eventueel batig liquidatiesaldo ten goede komen aan een andere ANBI met een soortgelijke doelstelling. Omdat er 25 april geen quorum aanwezig was zal in deze extra algemene ledenvergadering hierover een geldig besluit genomen worden.

8. Sluiting.

De stukken zijn in te zien door op de blauwe links te klikken en zijn ook op te vragen in het documentatiecentrum.

Jaarvergadering 2017

Het bestuur van de Historische Kring Bussum heeft versterking gekregen! De Algemene Ledenvergadering ging op dinsdagavond 25 april akkoord met het voorstel om oud-wethouder Adriana van den Berg te benoemen tot bestuurslid. Voorzitter Jan Lieste en secretaris Klaas Oosterom gaan door. Zij hadden zich herkiesbaar gesteld en de ALV stemde in met de continuering van hun bestuurstaken. Klaas Oosterom gaf een toelichting op het jaarverslag.

                                              voorzitter Jan Lieste met het nieuwe bestuurslid Adriana van den Berg

De zeer goed bezochte jaarvergadering stond evenals de vorige ALV verder vooral in het teken van de financiële verslaglegging en de begroting. Voor het boekjaar 2016 is een nieuwe kascommissie benoemd, bestaande uit Chris Leenders en Alexander Overdiep. Zij zullen verslag doen op de Extra Algemene Ledenvergadering op 30 mei in het documentatiecentrum van de HKB. Dan wordt de leden gevraagd om het bestuur décharge te verlenen.Ook ligt er dan een statutenwijziging ter goedkeuring voor. Die aanpassing is nodig om aan de ANBI-voorwaarden te voldoen.

Vóór het financiële gedeelte van de jaarvergadering op 25 april kon worden genoten van een boeiende film over de grote welgestelde Bussumse familie Lucassen. Het oudste kleinkind, Maarten Bertrams, gaf een sprankelende toelichting en beantwoordde vragen. Om de film nog weer te bekijken klik hier  Foto's zijn van Jaap van Hassel. Nog meer van hem is HIER te vinden.

                                                             Maarten Bertrams gaf een vrolijke film-introductie

 

Laatste afbraakfase Bensdorp

Het blijft boeiend wat er allemaal op het Bensdorp-complex gebeurt. Jaap van Hassel heeft weer nieuwe plaatjes geschoten.Tussen de ruïnes maakte hij onder andere dit mooie vergezicht.

Toneelhistorie

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer verschenen! Het extra dikke nummer is bijna helemaal gewijd aan de geschiedenis van het Bussumse amateurtoneel. Ook is er nog een boeiend artikel over een boerderij die op de Lange Heul heeft gestaan in de richting van Hilversum. De leden van de Kring krijgen het blad zoals altijd in de bus. Zij betalen jaarlijks €15,- en krijgen daarvoor twee tot drie tijdschriften per jaar. In het documentatiecentrum van de Kring en bij de Bussumse boekhandels LOS en BRUNA is het blad los te verkrijgen voor €7,50. Oudere nummers zijn voor een groot deel nog te koop bij de Kring en ook is er de mogelijkheid om veel bladen online in te zien..