Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 13/1 (mei 1997) pag. 12


Stadsarchief Naarden - artikelenserie over de inventarisatie van het oud-archief Bussum

aflevering 2:

De ontsluiting van de serie eigendomsbewijzen

Ineke Inglot

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Tijdens de inventarisatie van het oud-archief Bussum werd binnen dit archief een serie aangetroffen van apart genummerde akten. Bij nader onderzoek bleek het in hoofdzaak te gaan om contracten en overeenkomsten die de gemeente met diverse partijen was aangegaan voor de aankoop,verkoop, schenkmg en ruiling van grond. Deze bewijze van eigendom waren door de gemeentelijke administratie toegankelijk gemaakt in een korte lijst, die echter te summier bleek te zijn om te kunnen dienen als een definitieve toegang op dit onderdeel van het oud-archief. Gelet op het belang van deze akten en de hoeveelheid gegevens die zij bevatten is besloten om deze stukken opnieuw te archiveren. Deze werkzaamheden zijn recentelijk voltooid en hebben geresulteerd in een apart databestand. Voor de raadpleging van de akten en het databestand kan men terecht op de studiezaal van het Stads- en Streekarchief in Naarden.

Voor wie kunnen deze akten van belang zijn?

Allereerst voor iedereen die ge:interesseerd is id omvang en locatie van de gemeentelijke eigendommen in de 19e en begin 20ste eeuw. Ook kunnen diverse ontwikkelingen binnen de gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening in kaart worden gebracht. Gedacht kan worden aan de ontwikkeling van het openbaar vervoer. Na de aanleg van de 'Oosterspoorweg' en het station Naarden-Bussum werd de toegankelijkheid van de omgeving verbeterd. Daarnaast werd vanaf het station een belangrijke verbinding richting Huizen tot stand gebracht door de aanleg van een trambaan over de Brediusweg naar de Amersfoortseweg.

Ook was de gemeente Bussum nauw betrokken bij de uitbreiding van woongebieden. De vele akten die betrekking hebben op grondtransacties met exploitatiemaatschappijen en particulieren geven in het Spiegelkwartier een goed beeld van de gefaseerde aanleg van het benodigde wegennet voor de toekomstige bebouwing. Al deze gegevens kunnen worden nagezocht op naam van de betrokkene, op datum, op trefwoord (meestal een straatnaam) en op de kadastrale perceelsaanduiding. Ook de genealogen die op zoek zijn naar hun voorouders in de gemeente Bussum kunnen wellicht in deze akten interessante gegevens halen. Als hun familieleden betrokken zijn geweest bij grondtransacties met de gemeente kunnen zij via de genoemde mgangen getraceerd worden. Uit de originele akten valt vervolgens op te maken welke rol zij bij deze trausacties hebben gespeeld; mogelijk worden ook hun woonadres en beroep daarbij vermeld.

Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden & Bussum:
Bezoekadres Stads- en Streekarchief, Cattenhagestraat 8, Naarden (voormalig Burgerweeshuis)
Openingstijden: op werkdagen van 13.30 tot 16.30 en 's ochtends op afpraak (035-6957811).