Skip to main content
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), omslagpag. ii

Colofon

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

HISTORISCHE KRING BUSSUM

DOELSTELLING
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid individueel of samen met andere leden onderzoek te doen ofwel door zich aan te sluiten bij een bestaande werkgroep zoals architectuur, documentatie, dorpskern, literatuur en oudheidkamer, of door zelf een werkgroep te starten.

LIDMAATSCHAP (van 1 januari t/m 31 december) en CONTRIBUTIE
De contributie bedraagt per jaar (minimum) voor:
- individuele leden f 20,- leden buiten Bussum en Naarden verhoogd met f 9 verzendkosten
- gezinslidmaatschap f 30,- leden buiten Bussum en Naarden verhoogd met f 9 verzendkosten

LIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIE
De contributie bedraagt per jaar (minimum) voor:
- individuele leden f 20,- verhoogd met verzendkosten voor leden buiten Bussum en Naarden
- gezinslidmaatschap f 30,- verhoogd met verzendkosten voor leden buiten Bussum en Naarden
U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring Bussum door overmaking van genoemd(e) bedrag(en) op girorekening 4616807 t.n.v. Historische Kring Bussum onder vermelding van "nieuw lid" en uw volledig adres. Nieuwe leden krijgen alle nummers van het Contactblad van het lopende jaar.

BESTUUR
Voorzitter:
A. Gouka Brinklaan 98 1404 GR Bussum tel. 35945
Vice-voorzitter:
M. Monster-Duijvesteijn Schwerinlaan 5 1404 AV Bussum tel. 49097
Penningmeester en ledenadministratie:
B.J.W. Bal Pluimenmeent 2 1218 BJ Hilversum tel. 30829
Secretaris:
P.P. Goddijn-Noort Herenstraat 105 1406 PC tel. 10871
Redactie Contactblad:
J. Vos-Bogaard Hamerstraat 106 1402 PX Bussum tel. 6710

De DOCUMENTATIE-AFDELING bevindt zich aan de Huizerweg 54 te Bussum. De afdeling is nog GESLOTEN tot 10 september 1993. De openingstijden zijn daarna voorlopig als volgt:
- elke vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur
- elke EERSTE ZATERDAG van de maand van 14.00 tot 16.00 uur
LOSSE NUMMERS CONTACTBLAD zijn à f 5,- per stuk verkrijgbaar bij de penningmeester en bij de afdeling documentatie.
ADVERTENTIES: voor informatie omtrent prijs en plaatsing kunt u contact opnemen met de voorzitter.