Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 2 (juli 1987) pag 1


Aan de leden

Het bestuur

Klik hier voor de PDf versie van dit artikel 

Zoals U reeds eerder is medegedeeld, heeft de heer M. v.d. Heide eind 1986 de wens te kennen gegeven zijn taak als redactielid van ons blad te mogen beëindigen. Hij gaf ons ruim de tijd om naar nieuwe redactieleden te zoeken.
Het verheugt ons U te kunnen mededelen dat mevr. G.T. de Mol van Otterloo bereid is om met mevr. E. Witteveen en de heer F.H. Bos de redactie op zich te nemen.
Acht uitstekende en zeer afwisselende nummers zijn sedert 1984 verschenen, waarbij de heer v.d. Heide vele zaken voor zijn rekening nam, zoals b.v. copij vergaren, typewerk, lay-out, het in elkaar zetten van het blad en ook nog voor adverteerders zorgde, werkelijk een zeer forse taak. Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn inzet, maar die dank zal ook moeten blijken, d.w.z. samen moeten wij het werk voortzetten. Die taak was niet licht! Als je lekker lui in je stoel het blad zit te lezen, besef je dat niet zo gauw.

Het nieuwe redactie-team moet kunnen rekenen op medewerking. Zolang geen typekrachten gevonden zijn, wordt tegen betaling het typewerk uitbesteed, bovendien zal de drukker het blad kant en klaar afleveren. De kosten drukken dus zwaar op de begroting. De heer J. Kuyl, die reeds betrokken was bij de werving van adverteerders gaat daarmede door en zal tevens de lay-out verzorgen. Gelukkig hebben wij nog de groep leden die voor de bezorging zorgt. Alles dus mooi geregeld, Òf valt er nog MEER te doen?
Wat dacht U van de KOPIJ?
Wat dacht U van ADVERTEERDERS?
KOPIJ? Misschien vindt U schrijven moeilijk, maar WEET U wel zo het een en ander van Bussumse historie. Belt u dan even de redactie op.
ADVERTEERDERS? Vervelend om winkels daarvoor af te gaan. Niet doen. U heeft toch vaste relaties, garage, reisbureau, T.V.-dealer etc. Even een advertentie van een paar tientjes afspreken en dhr. Kuyl bellen (tel. 14235)

Geachte leden, wij zijn uitvoerig op de werkzaamheden rond ons blad ingegaan omdat wij overtuigd zijn dat ons blad waardevol is. Het MOET behouden blijven. Bovendien heeft U ook recht op deze achtergrondinformatie. Mede met wat hulp van U zal het een goed blad blijven.