Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 2 (juli 1987) pag 31-33


Verschenen boeken

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Anne Biegel en Heleen Swildens werkten als journalist ruim veertig jaar samen en schreven het afgelopen jaar elkaar brieven over de "ongrijpbare dingen" die je gebeuren als je ouder wordt. Daaruit ontstond M'N BRIL IN DE IJSKAST, Briefwisseling van twee journalisten die dagelijks ervaren hoe oud-zijn voelt. Gottmer Haarlem 1987
N.a.v. het verschijnen van dit brievenboek: zie Gooi- en Eemlander van 15 april j.l.


Op 88-jarige leeftijd maakte jaren geleden Céline Bovendeert-Samson haar debuut met het levensverhaal UIT DE SCHEMERING NAAR HET LICHT, uitgekomen bij Schoonderbeek Laren z.j.
Thans ligt in de ramsj het vervolg ONDER DE AVONDSTER Overdenkingen van een negentigjarige, eveneens bij Schoonderbeek verschenen. Schrijfster had in Amsterdam en later Bussum een zeer bekende mode-akademie, waar zo'n 4000 leerlingen opgeleid zijn. Beide boeken geven aardige feiten van het verleden van Bussum, ook over bepaalde personen.


De Bussumse docent Engels Kees Helsloot viel de eer te beurt in de Serie Grote Ontmoetingen van Gottmer het deel WILLEM FREDERIK HERMANS te schrijven, vorig jaar verschenen.
Eerder verschenen van hem een bundel essays en polemieken GRONDWERK en de dichtbundel AARDEWERK (1984) Helsloot is ook bekend als marginaal drukker onder de naam "HELPERS". Zijn specialisme is het drukken van plano's.


Vonne van der Meer signeerde in de feestweek 11–16 mei t.g.v. het 75-jarig jubileum van de Bussumse Boekhandel haar romandebuut. EEN WARME RUG, waaraan Trouw van 7 mei ruime aandacht besteedde. Ze groeide op in Laren, "waar zwijgen over emoties passender werd geacht dan spreken", zo schrijft Hanneke Wijgh in genoemd artikel. "Hoe broeierig een dergelijke omgeving kan zijn" lezen we in EEN WARME RUG. Van beroep is Vonne v.d. Meer toneelregisseur. Zelf schreef ze ook toneelstukken. "Mysterie op de lijnbaan" en De behandeling", die bij het RO-theater en bij Centrum werden opgevoerd. Haar debuut is overigens de verhalenbundel HET LIMONADEGEVOEL (1985) bekroond met de Geertjan Lubberhuizen prijs voor debutanten 1985.


De Bussumse Boekhandel gaf t.g.v. het 75-jarig bestaan met Uitgeversmaatschappij Tabula te Amsterdam, die zelf 5 jaar bestond, het boekje IETS OVER TOLSTOI van Tennessee Willams in de vertaling van Bas Heyne uit.


Bij Uitgeverij Walden verscheen VAN DORPSGEZICHT NAAR STADSLANDSCHAP Het centrum van Bussum voor en na de sloop, tekeningen uit 1981/1982 van de oude situatie van Johanne van Woerkom, met daarnaast of beter daartegenover de stakke nieuwbouwtekeningen van Marinus Oostenbrink, met teksten van Theus Dinger en Leo Platvoet. De originelen werden in mei tentoongesteld in de Openbare Bibliotheek Naarden-Bussum, waar oud-burgemeester Aantjes bij de opening der tentoonstelling de huidige burgervader Holthuizen het eerste exemplaar van het boekje overhandigde op vrijdag 1 mei. De Gooi- en Eemlander van 2 mei hanteerde abusievelijk of ad rem (?) de titel VAN DORPSGEZICHT NAAR STANDSLANDSCHAP (sic!)


De Doopsgezinde Gemeente Naarden/Bussum gaf in december 1986 het geschriftje OP WEG Ter herinnering aan Gé Wuite uit, een keuze van de stukjes die Mevrouw Wuite voor "De Mennist" en "Op Weg" schreef. Na haar leraarsbaan Nederlands aan het Willem de Zwijgercollege zette Gé Wuite zich volledig in voor het werk in de gemeente. Het bundeltje wordt ingeleid met de tekst van de uitvaardienst, die door Ds. van Hiele op 26 mei 1986 werd uitgesproken.


Tot 15 maart 1988 is op de afdeling Ned. Geschiedenis van het Rijksmuseum te Amsterdam een tentoonstelling te zien, die "Oorlog met de tekenpen" heet. Het daarbij verschenen boek van Jenny Smit en Jet Baruch draagt dezelfde titel met ondertitel "Verzet van jongeren in het Gooi, 1940–1945". Het boek behandelt het verzet van scholieren van de Gemeentelijke HBS te Hilversum, die in de verspreide bladen Ons Verzet en De Heraut vooral de berichter van de BBC opnamen. Wat deze blaadjes van veel andere illegale bladen onderscheidde waren de tekeningen, die er in werden opgenomen. Ze werden gemaakt door Rob Korpershoek. Het is een goede zaak dat deze blijken van jeugdig protest in een 100 paginas met 75 illustraties zijn vastgelegd.


Bij de HKB kwam voorts nog binnen

Literatuurles 14 van de CURSUS DRENTS 86/87 van Radio-Noord, handelende ovel Johanna Hindriks Beins, op 1 juli 1905 getrouwd met Jan Bergmans. Haar letterkundige bezigheden begonnen waarschijnlijk in 1908 met de boerenbruiloft HET WASSHUP, dat in traditionele bruiloft 25 maal is opgevoerd, de eerste keer t.g.v. het 25-jarig bestaan van de ANWV in Haarlem. Haar dochter Yda heeft veel meegespeeld en verzorgde de Engelse vertaling, die in november 1945 in Borger werd opgevoerd voor de aldaar gelegerde Canadese soldaten. In 1935 vestigde zich Yda in Bussum, in 1938 volgden haar vader en moeder. Jan Bergmans overleed 6-2-40, Jo Beins op 23-1-48 te Bussum. Beiden liggen begraven in Borger, het dorp van Jo waar ze op 6-4-1879 geboren is. De Fam. Bergmans woonde aan de Beeresteinerlaan 46. Les voorzien van Bibliografie en foto. Eindredactie Marga Kool en Martin Koster Het Drentse Boek Zuidwolde 1987 ISBN 90.6509.819.4, Druk P.B.C. Drenthe.


Dr. A.C.J. de Vrankrijker  HET GOOIS NATUURRESERVAAT Van Dishoeck Bussum 1957, 132 pag. Na de drie inleidende hoofdstukken Het onontdekte, het aantrekkelijke en het bedreigde Gooi volgt het drietal Stichting en Beheer van het Gooireservaat met – algemeen geschetst – Het Gooise landschap. Zeven toevoegsels completeren deze studie van de bekende Gooise socioloog-historicus De Vrankrijker


KRAS=100/100=KRAS uitgave van Grand Hotel Krasnapolsky verscheen b i j gelegenheid van het eeuwfeest van Kras i n 1966 en werd geschreven door Gerhard Werkman
Kras verhuisde in 1898 naar Bussum, Graaf Florislaan 2 en forensde tot 1909, toen hij zich als 75-jarige uit de zaken terugtrok. Op 22 april 1912 stierf hij te Bussum. Eén van z'n kerkelijke legaten, groot ƒ 2000, -- ging naar de Lutherse filiaalgemeente Naarden-Bussum van de hoofdgemeente Weesp.


KEUKENGEHEIMEN, verklap door Bussumsch huisvrouwen uitgegeven ten bate van den Kerkbazaar der Ned. Herv. Gemeente te Bussum op 6, 7 en 8 maart 1928 door Van Wetter & Co Bussum. Met vele advertenties van Bussumse leveranciers.


Herman J. Benckhorst alias W.J. Rust schreef ANTIQUARISCHE VERKENNINGEN Speurtocht naar antiek en curiosa, uitgekomen bij Strengholt Amsterdam 1968 met 50 foto's van Simon G. Zwart. De populair-wetenschappelijke artikelen werden oorspronkelijk geschreven voor het Goois Nieuwsblad. Hoofdstuk 27: Bussum in de middeleeuwen.


Jaargang 2, 8 en 9 DE BUSSUMSCHE KERKBODE (1924, 1930 en 1931), officieel Weekblad der Nederlandsch Hervormde Gemeente te Bussum


Fusien Bijl de Vroe DE SCHILDER JAN VETH 1864–1925 Chroniqueur van een bewogen tijdvak Thomas Rap Amsterdam/Brussel febr. '87 geeft niet een biografie, maar een beeld van de tijd tussen 1800 en 1900. De 'verschillende briefwisselingen van Veth staan centraal, met name die aan zijn vrouw Anna Dirks. Met haar trouwde Veth augustus 1888 vestigde zich eerst anderhalf jaar aan het haventje te Bussum om daarna tot kort voor zijn dood in Op den Akker (Parklaan) te wonen, waar hij De Bazel op een akkertje een eigen huis liet zetten (het latere Olavshuis). Het atelier, een Markerhuis, verhuisde echter wel mee van de haven. Een jaar voor zijn dood verhuisde Veth naar Amsterdam


Naarden-Bussum in onze eeuw. Lezenswaardig werkje door Dr. P. Schneiders, gepubliceerd op verzoek van de 75-jarige Rabobank "Naarden-Bussum". Geeft verhalenderwijs een interessant inzicht in de geschiedenis van beide plaatsen sinds het begin van deze eeuw, in ruime mate verluchtigd met foto's en afgesloten met een kroniek. Medewerking werd o.a. verleend door de leden van onze Kring de heren Langemeijer, Heyne, De Vrankrijker, Van Stuijvenberg en Van Riemsdijk waarvan de laatste de technische realisatie en tezamen met de schrijver het archiefonderzoek en de beeldresearch verzorgde.
In de epiloog wordt tevens o.m. vermeld dat dankbaar werd geput uit het materiaal van de Historische Kring Bussum.