Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 3 (december 1990) pag. 3

Oproep van het bestuur aan de leden (vervolg)

Arie Gouka

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Geachte dames en heren,

Zoals U is toegezegd in ons contactblad van september 1990 zou het bestuur U nog informeren over de reacties van de leden n.a.v. ideeën over het 175 jarig bestaan van Bussum in 1992. Gelukkig hebben enige leden schriftelijk gereageerd en kunnen we U nog in alweer het laatste nummer van het contactblad in 1990 van deze reacties en ons besluit op de hoogte stellen. Helaas is het actieve lid de heer A.Q.de Flines onlangs overleden. Vlak voor zijn overlijden heeft hij n.a.v. onze oproep het bestuur nog meegedeeld dat hij behulpzaam wilde zijn bij de realisering van een symposium over de toekomst van Bussum. Hij trok hierbij een parallel met het indertijd "opzienbarende congres van de Vereniging Vrienden van het Gooi op 7 november 1959". Het bestuur zal de inbreng van de heer de Flines bij een eventuele nadere uitwerking zeker missen. Onze leden de heer Bal en Zwart hebben ook op deze parallel geduid in hun (mondelinge) reacties.

De heer Molenaar laat weten dat ons idee hem aanspreekt: "Laat deskundigen maar eens zeggen hoe het anders zou kunnen ........... Niet meer kantoren, parkeergarages, maar de open plekken die ons nog resten bewaren en koesteren." Evenals de heer Stuyvenberg - die mordicus tegen een door ons georganiseerd symposium is - doet de heer Molenaar een aantal suggesties over wat de Historische Kring zou kunnen doen. De heer Molenaar is van mening dat de HKB kan streven naar de uitgave van:
- een boekje met een verklaring van straatnamen, of
- een boekje over dorpsfiguren uit het verleden zoals "Hekken Japie" e.d.

Terwijl de heer Stuyvenberg graag onderzoek gedaan ziet naar:
- de ontwikkeling van godsdienscen.
- de politieke partijen in Bussum.
- de depressie in de jaren dertig of
- het verzet in Bussum.
Ook acht hij de uitgave van een gedenkboek over Bussum van circa 1920 tot 1990 als vervolg op het werk van Faber zinvol.

Het bestuur heeft vervolgens de conclusie getrokken dat:

  1. Streven naar een symposium in 1992 over de toekomst van Bussum met respekt voor het verleden, niet strijdig is met de statuten en op steun vanuit de leden kan rekenen.
  2. Onze rol in deze zou moeten bestaan uit enerzijds het initiëren van zo'n symposium en anderzijds uit het aandragen van historisch waardevol materiaal. Ons doel is immers o.m. het bestuderen en belangstelling kweken voor de geschiedenis van Bussum.

Daarom roepen wij wederom de leden op om aktief aan deze doelstelling vorm te geven en zelf of met anderen één van de gesuggereerde onderwerpen uit te diepen. Het bestuur en Uw Kring kan U met het documentatie-materiaal, financiele ondersteuning en tips hierbij behulpzaam zijn. Het gemeentebestuur van Bussum is ondertussen door het bestuur verzocht ons te laten weten of zij iets zien in een symposium waarbij de Kring de historie belicht en zij wellicht de toekomst.

Mocht U onze Nieuwjaarsbijeenkomst bezoeken dan praten wij graag e.e.a. met U door! Heeft U plannen? Schrijf of bel ons. Het bestuur zal U op de hoogte blijven houden en wenst U een goed jaarwisseling toe.
Tot in 1991, met vriendelijke groet, namens het bestuur, Arie Gouka ,voorzitter HKB