Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 3 (december 1990) pag. 5-7

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Van het bestuur

Geachte leden,

Op maandag 18 februari 1991 houden wij onze Algemene Ledenvergadering in de Openbare Bibliotheek - naast het Spant aan de Dr. A. Kuyperlaan. De vergadering begint om 20.00 uur. Uw aanwezigheid stellen wij ten zeerste op prijs.

Agenda:

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 februari 1990
 3. Jaarverslag van de secretaris over 1990
 4. Jaarverslag van de penningmeester over 1990 en begroting 1991
 5. Verslag kascontrolecommissie over 1990 en benoeming nieuwe kascontrolecommissie voor 1991
 6. Vaststellen contributie
 7. Viering 175 jaar Bussum
 8. Rondvraag

 

Jaarverslag 1990 Historische Kring Bussum

Onze nieuwjaarsbijeenkomst werd op 15 januari 1990 gehouden. Het was weer een prettige avond waarop de leden onder het genot van een glas wijn of vruchtesap elkaar het beste wensten voor het nieuwe jaar. De Heer Griffioen werd door mevrouw I. de Beer deskundig gelnterviewd. De verhalen over zijn jeugd en carrière in Bussum gaven extra kleur aan de avond.
De algemene ledenvergadering werd op 14 februari 1990 gehouden. De bestuursleden mw. H. Marres (vice-voorzitter) en mw. W. Voorneman (lid) en de heren G. Langemeijer (voorzitter) en Th. Meijer (penningmeester) traden af. Als nieuwe bestuursleden traden aan mevr. M. Monster-Duijvesteijn (vice-voorzitter) en de heren A. Gouka (voorzitter) en B. Bal (penningmeester).

Bestuur
Het bestuur kwam regelmatig bijeen voor het bespreken van nieuwe en lopende zaken. Ook deze keer wil het bestuur de leden bedanken, die trouw driemaal per jaar het Contactblad in hun wijk rondbrengen. Dit bespaart de Historische Kring heel veel geld.

Ledental
Nog steeds geeft het ledental een lichte stijging te zien. Het totaal aantal leden is nu 265.

Ledenbijeenkomsten

 • in april hield de heer Dennis Weiszbrot een lezing met diabeelden over verwerking van baksteen in de Bussumse woningbouw
 • in mei hield de heer Vlaanderen van het Goois Natuurreservaat een verhaal met dia's over het ontstaan en de ontwikkelingen in het Gooi
 • in september gaf de heer M. Heyne een explicatie over de gebouwen die in Bussum op de Monumentenlijst zijn gekomen, Zijn dia's werden met aandacht bekeken.
 • Tja, en de ledenbijeenkomst van 12 november viel in het water door een wel zeer realistische oefening van de regionale brandweercorpsen, De bibliotheek moest worden ontruimd omdat 't Spant 'in brand stond'. Het leverde weliswaar een spectaculair schouwspel op maar de lezing van mevrouw Peggy Bouman over de architectuur van winkelpuien in Nassaulaan en omgeving ging niet door. Later dit jaar zal zij daartoe een nieuwe poging ondernemen. 

Contactblad
Ook dit jaar weer kwam 3x een interessant en goed verzorgd blad tot stand. Dit alles dank zij de inspanningen van de heer F. Bos en mevr. T. de Mol van Otter100 (redaktie), mevrouw A. Vogelzang (typewerk) en aan de mensen die kopij leverden, waarbij wij mevrouw I. de Beer graag met nadruk willen vermelden. Maar wij zien ook graag artikelen van meer van onze leden. Velen van U zijn in Bussum opgegroeid, wonen hier al vele jaren en kunnen prachtige verhalen vertellen over het Bussum van vroeger. Stelt U het eens op schrift en als U foto's heeft, stuurt U het dan naar de redactie van ons Contactblad. Het gaat niet om de lengte van het artikel maar om de juistheid er van.

Werkgroepen
Werkgroep Dorpskern draait goed, werkgroep Architectuur wacht op fotograaf voor de foto's. De werkgroep Documentatie is elke maandagmorgen in de bibliotheek aan het werk. Aan alle enthousiaste medewerkers en medewerksters en vooral aan de heer W, van Berkel is veel dank verschuldigd. 

Archeologisch onderzoek St Vituskapel
Sinds eind juni wordt door de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland afd. Naerdincklant en onze Kring onderzoek gedaan naar de resten van de kapel. De Heren van Berkel en Bal zitten namens de Historische Kring in de Werkgroep. Dat de kapel, die er volgens de bronnen in het eerste kwart van de zestiende eeuw moet zijn geweest, juist op deze plek heeft gestaan, wordt vooralsnog door de vondsten niet bevestigd.

De Historische Kring gaf in september acte de presence op het Bussums Informatie Festival en in november op de Informatie/Aktiviteitenmarkt voor 55+ in 't Spant.

Terugziend op het afgelopen jaar kunnen wij zeer tevreden zijn.
secretaris.

 

Bijeenkomsten Historische Kring Bussum in 1991

Nieuwjaarsreceptie
maandag 7 januari 1991, 20.00 uur
Tijdens deze bijeenkomst zal een interview worden afgenomen door mevrouw I.de Beer.
Alg. Ledenvergadering
maandag 18 februari 1991, 20.00 uur 
maandag 18 maart 1991 
woensdag 15 mei 1991 
woensdag 11 september 1991 
maandag 18 november 1991
Deze laatste vier data moeten nog ingevuld worden. Heeft U suggesties? Laat het ons dan weten. 

 

Van de penningmeester

De penningmeester de heer B.Bal deelt mede dat het financieel jaarverslag over 1990 vanaf de Nieuwjaarsbijeenkomst af te halen is bij het documentatiecentrum in de bibliotheek (de heer W.M.van Berkel).