Skip to main content

Jaarvergadering 2023

30 maart 2023

De Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Bussum 2023 op donderdag 30 maart heeft een alleszins noodzakelijke versterking van het bestuur opgeleverd. Er was unanieme goedkeuring voor de benoeming van Guusje Hent en Frank de Groot. Zij waren al geruime tijd aanwezig bij bestuursvergaderingen en ook al eerder bestuurslid. Het bestuur van drie is nu weer vijf.

                                                  rompbestuur.jpeg          

Voorzitter Nol Verhagen opende de vergadering met een verdrietig bericht: het overlijden van erelid Nel Krijnen. Zij heeft zeer veel artikelen geschreven voor het Contactblad en het Bussum Historisch Tijdschrift. Haar specialisme: boerderijen in Bussum en boerenfamilies. Ook publiceerde ze veel over de geschiedenis van de Rozenboom. De aanwezigen hielden een moment stilte om haar te gedenken. Woorden van lof waren er voor Anuschka Steenman die de laatste tijd keihard heeft gewerkt aan een vernieuwing van de website. 

Tijdens de vergadering werden vertrouwde agendapunten snel afgewerkt: vaststelling van de agenda en notulen van verleden jaar, vaststelling van het bestuursverslag over dat jaar, vaststelling van de jaarrekening 2022, verslag van kascontrolecommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie. Verder een herziening van de begroting 2023 en vaststelling van de begroting 2024. Penningmeester Willem Steenkamp meldde dat de HKB er financieel goed bij zit, vooral dankzij een groot legaat. De tijd zal leren hoe deze financiële ruimte zal kunnen worden benut.

Twee vaste vrijwilligers werden tot hun verrassing bij acclamatie benoemd tot Leden van Verdienste, ofwel ereleden: Marianne van den Tol en Jack Molenaar. Ze hebben allebei zich langdurig voor de vereniging verdienstelijk gemaakt. Marianne vooral op het gebied van digitalisering en Jack op terreinen als opslagbeheer, verhuizing en het scannen van allerlei belangrijk materiaal.

                             ereleden.jpeg       eric_bor.jpeg

De Jaarvergadering was begonnen met een interessante lezing met een powerpoint-presentatie van secretaris Eric Bor over het landgoed Cruysbergen. De sfeervolle ruimte van de Tindalvilla was volledig bezet met ongeveer honderd belangstellenden.