Skip to main content

Geslaagde Algemene Ledenvergadering

24 maart 2024

Op donderdagavond 21 maart vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Historische Kring Bussum plaats. De vergadering vond dit jaar plaats in de Apostolische Kerk aan de Meulenwiekelaan en werd vooraf gegaan door een interessante lezing van Klaas Oosterom over de gevolgen van de komst van de Oosterspoorlijn voor Bussum, die werd bijgewoond door circa 80 mensen.

De vergadering vond na de pauze plaats en werd bijgewoond door 37 leden van HKB. De voorzitter, Nol Verhagen stond bij de opening stil bij het overlijden in juni van het vorig jaar van Chris Leenders, die hij een enthousiaste verteller, auteur, vriend en HKB-collega noemde. Na een kort In Memoriam vroeg Nol om een ogenblik stilte. 

De agendapunten werden vlot afgewerkt. Desgevraagd meldde het bestuur dat het nog steeds vrij grote vermogen is ontstaan doordat de vereniging zowel in 2022 als in 2023 een legaat ontving, waardoor de forse uitgaven aan de tentoonstelling ter gelegenheid van het veertigjarige jubileum van vorig jaar werden teniet gedaan. Uiteraard zoekt het bestuur nu naar nieuwe bestedingsdoelen.

De  bestuurssamenstelling werd gewijzigd: secretaris Eric Bor trad af en stelde zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelde voor Ella Eweg in zijn plaats te benoemen, hetgeen de vergadering goedkeurde. Voorzitter Nol Verhagen dankte Eric voor zijn jarenlange inzet en heette Ella van harte welkom in het bestuur.

Aan het eind van de vergadering sprak Nol Verhagen Gerard Bon toe. Hij noemde Gerard het financieel geweten van HKB, eerst in en later buiten het bestuur. Hij roemde Gerards inzet voor de boekhouding en de ledenadministratie. Nol stelde de vergadering voor, Gerard tot Lid van Verdienste te benoemen. Uit het applaus bleek, dat de leden hiermee van harte instemden. Gerard ontving een oorkonde.

Vervolgens richtte Nol het woord tot Anuschka Steenman. Hij noemde haar als persoon  minder zichtbaar voor iedereen, maar haar inzet en knowhow essentieel voor de HKB. Dit bleek ook het afgelopen jaar weer toen zij de website van een nieuwe lay-out heeft voorzien en ook de digitale infrastructuur probleemloos naar een nieuwe host overbracht. Nols voorstel om Anuschka te benoemen tot Lid van Verdienste werd eveneens met applaus aanvaard. Ook zij kreeg een oorkonde.