Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 4


Zo lang er niet gesloopt wordt blijft er hoop

H. Herrebrugh

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Dit, wat bijgewerkte, gezegde is nog altijd van toepassing op de voormaliqe Irene Studio aan de Kapelstraat 33 in Bussum.

Nadat de Stichtinq Irene Studio, om financiële redenen, had moeten besluiten de pogingen tot behoud te staken, liet het Gemeentebestuur van Bussum in een notitie van 18 mei 1988, gericht aan de leden van de Commissie voor Ruimtelijke Ordening, weten, dat het voortbestaan van het gebouw niet langer te rechtvaardigen is. Het gebouw als zodanig heeft géén historische waarde, aldus hielden B & W de commissieleden voor!

De commissieveqadering van 25 mei 1988, waarin de plannen van B & W werden besproken, werd bijgewoond door enkele leden van de bestuursadvies commssie van uw H.K.B. Via inspraak werd de opvatting van B & W terzake de historische waarde aangevochten, terwijl bovendien kon worden verwezen naar dcor de heren J.A. des Bouvrie en A.F. Winkler bij de gemeente al enige tijd geleden ingediende voorstellen, mede gericht op behoud van het gebouw. De genoemde heren hadden tot dan geen enkele reactie van de Gemeente ontvangen!
Resultaat was, dat de leden van de commissie R.O. het gemeentebestuur lieten weten geen genoegen te nemen met de wijze waarop men meende nu de kwestie te kunnen "afronden". Er moet een nieuwe nota worden uitgebracht, naar verwachting in september 1988.

Op initiatief van de bestuursadvies commissie H.K.B. en na een gesprek met de heer Des Bouvrie heeft op 27 juni j.l. ten Geneentehuize een informele door alle leden van de commissie R.O. bijgewoonde bijeenkomst plaats gehad, waarin de heren Des Bouvrie en Winkler de door hen ingediende plannen hebben toegelicht. Deze plannen, die heel summier gezeqd ìnhuden het, na restauratie van het pand, vestigen van een cultureel centrum, werden door de commissieleden gunstig ontvangen. Unaniem was men van mening, dat de heren Des Bouvrie en Winkler op kortere termijn in de gelegenheid zouden moeten komen hun initiatieven bij B & W nader toe te lichten.

Op 28 juni j.l. werd tijdens een gesprek met de Burgemeester overeengekomen, dat de initiatiefnemers een uitnodiging zouden ontvangen en inmiddels heeft dit qesprek plaats gevonden. Over een verslag van deze bespreking beschikken we op dit ogenblik niet. Afgaande op een bericht in de Gooi en Eemlander van 19 juli j.l. was het onderhoud verhelderend en is nu het wachten op de voorstellen van B & W, die in september a.s. mogen worden verwacht.

We houden de vinger aan de pols. 

Zie ook

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 3, nummer 3 (december1987) pag 4

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 3, nummer 2 (juli 1987) pag 4-5

 Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) pag 6-7